Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego do 7 czerwca 2021 roku. Skontaktujemy się z Państwem.

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli przy Alei Kościuszki 3. W sprawach związanych zdanymi osobowymi można skontaktować się z Agnieszką Siembida - Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@psmzd.pl. Dane osobowe kandydatów na uczniów przetwarzane są w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych placówek artystycznych, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest, więcArt. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Udostępnienie i powierzanie danych kandydatów na uczniów nie ma miejsca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej określono czas przetwarzania danych na 5 lat. Kandydaci mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, któreich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adekwatność zbierania danych potwierdza Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniówdo publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Brak tych danych uniemożliwiałby przeprowadzenie procesu rekrutacji. Informujemy również, że w odniesieniu do danych osobowych kandydatów na uczniów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji w tym profilowanie, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Załączniki do wniosku:
1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, dostarczone do 25 czerwca 2021 roku,
2) świadectwo/zaświadczenie potwierdzające przygotowanie muzyczne,
3) 1 fotografia (format legitymacyjny).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SZKOŁY II STOPNIA

DANE OSOBOWE KANDYDATA

DANE OSOBOWE MATKI (prawnego opiekuna) / W przypadku braku w pola oznaczone '*' należy wpisać 'brak'

Dane adresowe wypełniamy tylko, gdy są inne niż kandydata

DANE OSOBOWE OJCA (prawnego opiekuna) / W przypadku braku w pola oznaczone '*' należy wpisać 'brak'

Dane adresowe wypełniamy tylko, gdy są inne niż kandydata